ห้องพักรายเดือน (1 ห้องพักได้ 2 ท่าน).

12,000 บาท/เดือน + 12,000 ค่าประกันความเสียหาย